Uniek onderwijs

Kwaliteit

Op de Hugo de Groot is het onderwijs van hoge kwaliteit, zoals te zien in onder andere de lessen: docenten geven hoogwaardig onderwijs met moderne leermiddelen. De lessen zijn gestructureerd, de leerlingen weten waar ze aan toe zijn, de docent inspireert, zorgt voor een goed werkklimaat in de les, met een prettige sfeer. De docenten zijn makkelijk benaderbaar voor de leerlingen, zij stellen hoge eisen maar zijn ook altijd bereid te helpen wanneer leerlingen moeite hebben met de lesstof. De kwaliteit komt ook tot uiting in de mooie slagingspercentages op de mavo, de havo en het vwo.

Taalbeleid

Ons taalbeleid

Om allerlei redenen is het verwerven van een goed taalniveau voor onze leerlingen van het grootste belang. Bij alle schoolvakken is de Nederlandse taal het noodzakelijke hulpmiddel om tot goede prestaties te komen. Bovendien vergroot een goede taalvaardigheid de kansen in de vervolgstudies en in de maatschappij. Tegelijkertijd is taal vaak niet het sterkste vak van onze leerlingen als ze bij ons in de brugklas instromen. Dat maakt het risico groter dat de leerlingen niet het niveau bereiken dat ze qua intelligentie wel zouden moeten kunnen bereiken. Dat mag wat ons betreft niet gebeuren. Vandaar dat we ons gespecialiseerd hebben in het vergroten van de taalvaardigheid van onze leerlingen. Dat doen we op een aantal manieren:

  • In plaats van de 3 of 4 uur Nederlands per week die in het voortgezet onderwijs gebruikelijk zijn, hebben onze leerlingen in de onderbouw 5 of 6 uur Nederlands per week.
  • We besteden daarbij veel aandacht aan het vergroten van de woordenschat, het verbeteren van de leesvaardigheid en de schrijfvaardigheid.
  • We toetsen de taalvaardigheid aan het begin van de eerste klas, het eind van de eerste klas, het eind van de tweede klas en het eind van de derde klas en vergelijken het niveau van de leerlingen met het landelijk gemiddelde. Wanneer leerlingen in onze ogen onvoldoende scoren, geven we hen nog meer aandacht.

Leerlingen lezen veel op de Hugo: teksten uit boeken, kranten en tijdschriften zodat tegelijkertijd hun algemene kennis van wat er in de wereld gebeurt, groter wordt. Daarnaast leest elke leerling elk jaar 6 boeken, 3 in de klas en 3 zelfstandig. Zo heeft een leerling die de havo haalt op school minstens 30 boeken gelezen.

Uit de resultaten van de taaltoetsen blijkt dat het ons lukt om de eventuele achterstanden weg te werken. De leerlingen maken al snel een enorme groei door. Dat komt mede tot uiting in de resultaten van de Centrale Eindexamens waar onze leerlingen voor Nederlands zelfs beter scoren dan het gemiddelde in Nederland.

Veiligheid

We hechten grote waarde aan een veilig leerklimaat voor onze leerlingen. Ze mogen zichzelf zijn, ze gedragen zich fatsoenlijk en hebben oog voor hun medeleerlingen. Docenten en leerlingen gaan onderling respectvol met elkaar om. De mentoren besteden veel aandacht aan goede omgangsvormen en een goede relatie tussen de leerlingen binnen de klas en de school.

Wanneer er gepest wordt, maken wij daar veel werk van. De Hugo heeft een pestprotocol dat enerzijds richtlijnen bevat waarin staat hoe er omgegaan wordt met geconstateerd pestgedrag, anderzijds staan er ook mogelijkheden en activiteiten in die pesten kunnen voorkomen. Leerlingen die gepest worden, kunnen terecht bij mevrouw Minderman, onze pestcoördinator. Samen met de leerling(en) gaat zij op zoek naar een goede oplossing om het pesten tegen te gaan.

Zorgzaam

We laten onze leerlingen niet vallen. Docenten, mentoren en het zorgteam helpen leerlingen met de leerstof als het even te lastig is maar ook als ze het sociaal-emotioneel moeilijk hebben. We nemen de tijd voor ze, overleggen graag en veelvuldig met de ouders en doen ons uiterste best elk kind op een prettige manier aan de eindstreep (het diploma) te krijgen. In de onderbouw zijn er per week twee lesuren gepland waar de leerlingen een vak kunnen doen waar ze moeite mee hebben (of ze kiezen juist een vak waar ze nog meer van willen weten).

Wetenschap en Onderzoek

We hechten eraan de leerlingen al op jonge leeftijd in aanraking te brengen met de wetenschap. Vandaar dat we in de leerjaren 1 t/m 3 in het havo/vwo elke week een blokuur Wetenschap en Onderzoek (W&O) op het rooster hebben staan. De leerlingen volgen per jaar drie modules van ongeveer 12 weken over zeer uiteenlopende thema’s zowel in de bèta-, de alfa- als de gammahoek. Voornaamste doel: de leerlingen leren onderzoek te doen. Het bevordert de nieuwsgierigheid en leergierigheid en legt de basis voor de sector- en profielwerkstukken die de leerlingen aan het eind van hun schoolloopbaan moeten maken.


Steun- en verrijkingslessen

Binnen ons onderwijs is er veel ruimte voor steun en verrijking, zowel in de reguliere lessen als tijdens onze steun- en verrijkingslessen. Twee uur per week kunnen leerlingen in de onderbouw voor een ‘verrijkingsvak’ kiezen waar ze extra worden uitgedaagd in een vak dat hen interesseert en waar ze extra hun best voor willen doen. Ook kunnen ze kiezen voor bijles in een vak wat ze wat moeilijker vinden en krijgen hier extra uitleg in een kleinere groep van leerlingen. Daarnaast zijn er nog projectdagen, wordt er veel cultuur aangeboden en zijn er buitenschoolse activiteiten waar leerlingen aan deel kunnen nemen en waar leerlingen zichzelf kunnen verrijken. Denk bij dit laatste aan activiteiten als Formula 1 in Schools, Lego League, Theater en Team Hugo. Enthousiast geworden?! Hieronder kun je meer lezen over deze activiteiten. 

Cultuur

In de onderbouw hebben de leerlingen elke week een blokuur ‘cultuur’ of kunst aan. We bieden in deze lessen een zo breed mogelijk pakket aan culturele, kunstzinnige en creatieve vakken. Dat doen we in negen modules van ongeveer 12 weken zodat alle leerlingen in de loop van de eerste drie schooljaren in aanraking komen met een veelheid aan cultuuruitingen: muziek, drama, dans, tekenen/schilderen, driedimensionale kunst, mode en kleding, film, foto en architectuur.

Projectdagen

Naast binnenlandse- en buitenlandse reizen, hebben wij drie keer per jaar een projectdag voor alle leerlingen. Het doel hiervan is om buiten school te leren, de theorie van de lessen te koppelen aan de praktijk, vakoverstijgend bezig te zijn en de omgeving van de school (heel Rotterdam), andere steden van Nederland of zelfs steden van andere landen te leren kennen. Bijvoorbeeld door bezoek aan musea, theatervoorstellingen, biologie in Blijdorp, wiskunde op de Erasmusbrug of Frans spreken in Lille.

Formula 1 in Schools en Lego League

Leerlingen hebben de mogelijkheid mee te doen aan Formula 1 in schools: een internationaal lesprogramma waarbij leerlingen een formule 1-auto maken. Zo leren zij programmeren, digitaliseren en leren ze hoe de aerodynamica werkt.

Leerlingen kunnen er ook voor kiezen mee te doen aan Lego League, een lesprogramma waarin ze worden uitgedaagd om de rol van techniek en technologie te onderzoeken aan de hand van verschillende opdrachten die alle als opbouw hebben: ontwerp, bouw en programmeer een robot van Lego. Ze doen dit met behulp van de software van het Lego Mindstorms@ system. Leerlingen doen zowel bij F-1 als bij Lego League mee met (inter)nationale wedstrijden.

Team Hugo

Omdat de school graag iets terug wil doen voor de maatschappij, is Team Hugo opgericht. Dit team bestaat uit 30 leerlingen van heel de school. Van brugklassers tot examenklassers, iedereen mag zich aanmelden. De leerlingen dragen zelf leuke ideeën aan, waarbij ze door docenten worden ondersteund. Team Hugo pakt vrijwilligerstaken op, bijvoorbeeld door eten te bereiden voor mensen die niet zoveel geld te besteden hebben, maken wandelingen met ouderen of delen rozen uit op straat. Ook doet de school, met onder andere Team Hugo, mee aan de Nacht van de Vluchteling. Zij maken elk jaar midden in de nacht een wandeling van wel veertig kilometer om geld op te halen voor het goede doel.