Begeleiding

Ondersteuning

We ondersteunen onze leerlingen. Dit doen we door ze goede lessen te geven, duidelijk uit te leggen, heldere
eisen te stellen en hoge verwachtingen te hebben. We helpen ze als dat nodig is, als ze het niet meteen snappen. We zorgen ook voor ze als het om een andere reden even moeilijk voor ze is. Twee keer in de week zijn er steunlessen waar leerlingen vakken kunnen volgen die ze moeilijk vinden. De mentor, de intern begeleider, de schoolmaatschappelijk werker en de zorgcoördinator zijn er elke dag en staan klaar, ook voor de ouders, als er problemen zijn, thuis of op school.

Tutoren in de brugklas: H+ leerlingen

OSG Hugo de Groot werkt in de brugklassen met tutoren, genaamd H-plussers. De tutoren zijn geselecteerd uit een groep leerlingen van het 3e leerjaar. Aan elke brugklas zijn twee tutoren verbonden. Zij kunnen gezien worden als hulpmentoren. De tutor is in eerste instantie de vraagbaak voor de brugklassers. Het tutoraat richt zich met name op sociale activiteiten en het vinden van je plek als brugklasser in de school. Het tutoraat richt zich minder op de schoolresultaten van de brugklassers.

De tutoren nemen deel aan klassenuitjes en gaan als begeleider mee met de projectweek. Mocht een brugklasleerling bijvoorbeeld tegenvallende schoolresultaten behalen dan kan de tutor deze leerling spe-cifieke hulp bieden of om hulp vragen in school. In de eerste weken zullen de H-plussers iedere week contact hebben met de brugklasmentor over de klas en later in het schooljaar tenminste één keer per maand.

Zorg en veiligheid

De Hugo de Groot is een veilige school, voor de leerlingen en de medewerkers. We hechten aan goede omgangsvormen en respectvol gedrag. De school heeft het gemeentelijke predicaat ‘Veilige School’. Op de website zijn het antipestprotocol, het schoolveiligheidsplan, het sociale media protocol en de klachtenregeling te vinden, onder het kopje ‘Documenten’. 

De school heeft een uitgebreid en specialistisch zorgteam: de zorgcoördinator, de intern begeleider en de schoolmaatschappelijk werker. Zij zijn elke dag beschikbaar voor ondersteuning bij problemen, zowel op cognitief als sociaal-emotioneel gebied. Eenmaal per week is er ook een schoolverpleegkundige aanwezig Daarnaast is er, via het SchoolOndersteuningsTeam, makkelijk en adequaat contact met externe hulpverleners als dat nodig is. De aanspreekpersoon voor leerlingen en ouders is in eerste instantie de mentor en anders de ondersteuningscoördinator, mw. M. Minderman (m.minderman@osghugodegroot.nl).

Passend Onderwijs

De Hugo de Groot laat zo veel mogelijk leerlingen toe die minstens een MAVO-advies hebben. In het geval leerlingen mogelijkerwijze meer zorg behoeven dan wij kunnen bieden, treden we in contact met de afleverende basisschool en overleggen we wat de beste keuze voor de leerling is. Het Samenwerkingsverband Koers VO kan daarbij ondersteuning bieden. In het geval we moeten besluiten de leerling niet toe te laten, verwijzen we door naar een school die wel de gewenste ondersteuning kan bieden. De inschrijfprocedure is in Rotterdam centraal geregeld via de Plaatsingswijzer. Alle informatie hierover is bij de basisschool bekend en staat op onze website.